Privacy policy

1 Personuppgiftsbehandling

1.1 Avtalet utgör det skriftliga avtal som personuppgiftslagen ställer som krav på avtal mellan en personuppgiftsansvarig (Uppdragsgivaren) och personuppgiftsbiträdet (Leverantören) i det fall personuppgifter behandlas. Uppdragsgivaren, i egenskap av personuppgiftsansvarig, har ansvar för all behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

1.2 Leverantören åtar sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att bara behandla personuppgifter i enlighet med avtalade tjänster och Uppdragsgivarens instruktioner.

1.3 Leverantören skall vara beredd att vidta de åtgärder som avses i 31 § första stycket personuppgiftslagen, vilket innebär att Leverantören skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas å Uppdragsgivarens vägnar. Uppdragsgivaren skall beställa de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder baserat på Uppdragsgivarens bedömning av de personuppgifter som Leverantören skall hantera, som kan erfordras utöver vad som framgår av avtalad tjänst.

1.4 Leverantören skall vara beredd att följa av Datainspektionen fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav. Om Leverantören åsamkats extra kostnader för att uppfylla ändrade säkerhetskrav eller Uppdragsgivarens instruktioner enligt ovan skall Uppdragsgivaren ersätta Leverantören för dessa kostnader.

1.5 Leverantören skall tillåta de inspektioner som Datainspektionen kan kräva för personuppgifters behandling.

2 Säkerhet, sekretess

2.1 Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit från andra parten inom ramen för avtalet inklusive lösenord och liknande. Leverantören skall därvid inte till tredje man utom vad som kan erfordras till Användare återge uppgifter från logg om Tjänstens användning. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller dock inte när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Sekretesskyldigheten gäller även efter avtalets upphörande.

Ekopost® is a Cloud-based mail management service developed, marketed and sold by No Ink AB