Terms of Use

1 Definitioner

1.1 Med Uppdragsgivare/Användare menas den som nyttjar och ger Leverantören i uppdrag att tillhandahålla Tjänsten Ekopost®.

1.2 Med Leverantör menas No Ink AB.

1.3 Med Operatör menas Bank/växel.

1.4 Med Avtal menas det avtal, med samtliga bilagor, som dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av.

1.5 Med Tjänst menas tjänsten Ekopost® med definierad funktionalitet enligt Tjänstebeskrivning.

1.6 Med Prislista menas de priser som överenskommits för Tjänsten, aktuell prislista kan alltid utläsas från administrationsgränssnittet.

2 Tjänsten

2.1 Tjänstebeskrivningen beskriver den överenskomna omfattningen samt de krav som parterna överenskommit skall gälla för Tjänsten. Tjänstebeskrivningen ska gälla tillsammans med eventuella avtalade avvikelser och tillägg som antecknats i detta Avtal eller i senare upprättad handling som undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.

2.2 Leverantören får utan föregående underrättelse till Uppdragsgivaren företa förändringar i Tjänsten som skäligen inte innebär olägenhet för Uppdragsgivaren.

3 Leverantörens åtagande

a) tillhandahålla Tjänsten enligt Tjänstebeskrivningen

b) säkerställa att endast information som överförts av angivna behöriga avsändare införs och behandlas i Tjänsten

c) övervaka Tjänsten under normal svensk kontorstid (måndagar till fredagar 9.00 - 16.00 med undantag för allmänna helgdagar)

d) utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

4 Tillgänglighet

4.1 Leverantören är skyldig att hålla Tjänsten tillgänglig på det sätt som anges i Tjänstebeskrivningen.

4.2 Leverantören har dock rätt att under kontorstid vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören skall utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Uppdragsgivaren skall underrättas i god tid.

5 Uppdragsgivarens åtagande

a) tillse att den information som översänds till Leverantören för användning i Tjänsten uppfyller de krav som har avtalats.

b) ej nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Leverantörens system, vilka inte är avsedda för Uppdragsgivaren.

c) betala förfallna avgifter.

6 Risken för förmedlad information

6.1 Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas genom Tjänsten.

6.2 Leverantören är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförts från Uppdragsgivaren till Leverantören.

6.3 Om Användare kan lämna information till Tjänsten, skall Leverantören lagra sådan information i den omfattning som avtalats. Har parterna inte avtalat något därom skall information lagras kortast tills den har loggats som avsänd från Leverantören till Uppdragsgivaren enligt Leverantörens logg. Överförs inte informationen från Leverantören utan görs tillgänglig för Uppdragsgivaren på annat sätt skall informationen lagras hos Leverantören under minst ett (1) dygn efter det att informationen gjorts tillgänglig för Uppdragsgivaren.

7 Ansvar för förmedlad informations innehåll

7.1 Uppdragsgivaren ansvarar gentemot Leverantören för att information som har överförts till eller hanteras inom Tjänsten ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 När information kan lämnas av Användare är Uppdrags-givaren ansvarig för att ha sådan uppsikt över information som är nödvändig, så att han skall kunna hindra fortsatt spridning av information i enlighet med vad som erfordras enligt gällande lagstiftning.

7.3 Leverantören har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till Tjänsten för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

7.4 Leverantören har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Tjänsten om det skäligen kan antas att felaktigheter uppstått och i dialog med Uppdragsgivaren ta beslut om hur man ska agera.

7.5 Uppdragsgivaren ansvarar för att innehållet är korrekt utformat och att innehållet som skickas i respektive försändelse är till angiven mottagare korrekt mottagare.

7.6 Uppdragsgivaren ansvarar för att returadress och motagaradress alltid är väl synligt i de kuvert Ekopost® använder för brevförsändelser, varje försändelse kan förhandsgranskas i No Ink's programvara.

8 Försening

8.1 Leverantören svarar inte för förseningar av brev-försändelser som beror på annan än

Leverantören eller part som Leverantören svarar för, exempelvis förseningar hos underleverantör till Uppdrags-tagaren som anlitats för fullgörande av del av Tjänsten eller förseningar i postgång.

9 Avgifter

9.1 De avgifter som Leverantören debiterar för utförande av Tjänsten framgår av aktuell Prislista. Samtliga avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt.

9.2 Avgifterna debiteras i samband med debitering av kostnadsersättning enligt nedan.

9.3 Betalning sker mot faktura i efterskott med 20 dagar betalnetto.

9.4 Sker betalning inte i tid äger Leverantören rätt att ta ut dröjsmålsränta med referensränta + 8%.

9.5 Avgifterna justeras normalt en gång per år och aviseras minst en månad i förväg.

9.6 Leverantören äger utöver vad som sägs i punkt 9.5 ovan rätt att justera priserna vid eventuella extraordinära förändringar i tariffer och regelverk från postoperatörer eller materialleverantörer.

10 Leverantörens ansvar

10.1 Uppdragsgivaren skall anmäla fel i Tjänsten till Leverantören inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Leverantören är skyldig att under ordinarie arbetstid på egen bekostnad avhjälpa fel i av Leverantören tillhandahållen tjänst i den mån bristen kan åtgärdas.

11 Immateriella rättigheter

11.1 Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar som sorteringstabeller och algoritmer avseende parts tjänster, data och tillhörande programvara är parts egendom och överlåts inte till motparten. Om inte annat uttryckligen sägs upplåts i och med detta Avtal ingen licens till datorprogram, sorteringstabeller eller algoritmer. Rättigheter som upplåts enligt detta avtal får inte användas av motparten för annat ändamål än utförandet av sina åtaganden enligt detta Avtal.

12. Meddelanden

12.1 Underrättelser eller andra meddelanden enligt detta Avtal kan med giltig verkan lämnas till den andra partens kontakt-person per telefax eller per elektronisk post till av denna angiven elektronisk adress.

13 Tvist

13.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

13.2 För förfallna obetalda fordringar för Tjänsten får leverantören väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten.

Ekopost® is a Cloud-based mail management service developed, marketed and sold by No Ink AB